Shrek the sheep.

Shrek the sheep. CC Image courtesy Camelia TWU on Flickr

Shrek the sheep. CC Image courtesy Camelia TWU on FlickrRead more

Shrek the sheep. CC Image courtesy Camelia TWU on Flickr